Có tiêm phòng cúm

Hãy bảo vệ khỏi bệnh cúm mùa. Trung tâm Sức khỏe Icon hiện tại cung cấp tiêm phòng cúm với giá $40.
Chỉ nhận khi có hẹn trước.

Nhấn vào đây để biết thêm chi tiết 


Tìm kiếm