Chương trình doanh nghiệp

Screening programs for corporate clients

Các chương trình và gói kiểm tra sức khỏe tùy chỉnh có thể được phát triển để phù hợp với nhu cầu riêng biệt của khách hàng hoặc nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Các gói sẽ được phát triển với sự tư vấn của khách hàng và các bác sĩ y tế của chúng tôi.

Tìm kiếm

Make an appointment