Our screening packages

We offer a wide-range of affordable health screening packages to suit your health concerns


Gói khám Sức Khỏe Standard

Chi phí: S$ 455

(Nữ) và S$ 440 (Nam)

Xem package

Gói khám sức khỏe Classic

Retail inclusive of 7% GST

S$730 (Female)
S$680 (Male)

Xem package

Gói khám sức khỏe Classic Nâng cao

Retail inclusive of 7% GST

S$840 (Female)
S$780 (Male)

Xem package

Gói Khám Sức Khỏe Deluxe

Retail inclusive of 7% GST

S$870 (Female)
S$830 (Male)

Xem package

Gói Khám Sức Khỏe Deluxe Nâng cao

Retail inclusive of 7% GST

S$1000 (Female)
S$940 (Male)

Xem package

Gói Khám Sức Khỏe Premium

Retail inclusive of 7% GST

S$1240 (Female)
S$1170 (Male)

Xem package

Gói Khám Sức Khỏe Elite

Retail inclusive of 7% GST

S$1650 (Female)
S$1560 (Male)

Xem package

Gói khám Sức Khỏe Tiền Hôn Nhâ

Retail inclusive of 7% GST

S$660 (Female)
S$645 (Male)

Xem package

Icon Men’s Health Screen (Below 50s)

Retail inclusive of 7% GST

S$378

Xem package

Icon Men’s Health Screen (Over 50s)

Retail inclusive of 7% GST

S$518

Xem package

Icon Healthy Heart Screen – Standard

Retail inclusive of 7% GST

S$856

Xem package

Icon Healthy Heart Screen – Advanced

Retail inclusive of 7% GST

S$1839

Xem package

Bạn đã được chuyển sang trang tiếng Anh do nội dung này chưa được dịch.

Tìm kiếm